ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) เพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปนั้น บัดนี้ ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งหมด 194 วารสาร ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยแจ้งว่า "วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (EDKKUJ) ได้ผ่านการพิจารณาเลื่อนเป็นวารสารกลุ่มที่ 1" ตามการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารฯ โดยศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อ้างอิงจาก https://tci-thailand.org/?p=6373     210260149_1972131229606430_1764171337521590556_n(resize).jpg