เผยแพร่แล้ว: 2019-10-11

"เพราะกล้าม...คือตัวตน": กระบวนคิดต่อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ในการสร้างกล้ามเนื้อ ของชายไทย กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ภานุพัฒน์ พุ่มพฤกษ์, ณัฐวัตร์ ประสิทธิ์ผล, ปรมัตถ์ ชาวสวน, สิรศักดิ์ หอมจันทร์, สรัญญา คำวอน

3-37

อาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต

สุรัตน์ สาเรือง

134-161

ผู้หญิงกับการออกกำลังกายด้วยมวยไทยความลื่นไหลทางเพศภาวะ

สุภาวดี ผุงเพิ่มตระกูล, พิมพวัลย์ บุญมงคล, เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์

162-183

โลจิสติกส์การท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์, พัชรี ทองคำ, กนกวรรณ มัติโก, พงศกร ไพรโต, พิชามญชุ์ ชูพุดซา, ศศิศรัณย์ ฉัตรคำภู

184-209