ติดต่อ

วารสารสหศาสตร์
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทร. 02-800-2840-70 ต่อ 1648
E-mail: shmujournal@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

รศ.ดร. เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 02-800-2840 ต่อ 1263

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

กนกรัตน์ รีป
เบอร์โทรศัพท์ 02-800-2840 ต่อ 1648