ติดต่อ

วารสารสหศาสตร์
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
โทร. 02-800-2840-70 ต่อ 1631
E-mail: shmujournal@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

รศ.ดร. เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 0816420551

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางกนกรัตน์ รีป
เบอร์โทรศัพท์ 0864010822