กองบรรณาธิการ

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร / ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการอิสระ
ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ / ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาสตราจารย์ นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม / ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ / มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ วิรัชชัย / คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. สันทัด เสริมศรี / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ / ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการอิสระ
รองศาสตราจารย์ ดร. ฤดี สุราฤทธิ์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Professor Dr. Sangsoo Chun / Sahmyook University ประเทศเกาหลีใต้

บรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการรอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ เบียดนอก / ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัลย์ พลายน้อย / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. มัลลิกา มัติโก / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาฝ่ายบริหารจัดการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ สิงห์สุริยา / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางกนกรัตน์ รีป / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางกฤษณี เสนาเก่า / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ พ.ต.อ.วีระพล กุลบุตร / คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. วุฒิเลิศ เทวกุล / สถาบันพระปกเกล้า
รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท. กู้เกียรติ เจริญบุญ / สำนักงานอัยการสูงสุด
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรชาติ ณ หนองคาย / คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. วินั วงศ์สุรวัฒน์ / คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรณธ์กุล / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ มูลศิลป์ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณรา ชื่นวัฒนา / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร. พงศ์กุลธร โรจน์วิรุฬห์ / คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อาจารย์ ดร. นพดล กรรณิกา / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr. Giuliano Giustarini / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Dr. Mattia Salvini / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
ศาสตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร / ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการอิสระ
ศาสตราจารย์ ดร. จำนงค์ อภิวัฒนสิทธิ์ / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อำนาจ กุสลานันท์ / แพทยสภา
ศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ / คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา / โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ภูมิ โชคเหมาะ / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ คณะโต / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ชุษณะ รุ่งปัจฉิม / รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา อุปโยคิน / สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา / สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รองศาสตราจารย์ ดร. ชาย โพธิสิตา / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร. นฤนันท์ สุริยมณี / ข้าราชการบำนาญ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์ / ข้าราชการบำนาญ
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย มูลศิลป์ / ข้าราชการบำนาญ
รองศาสตราจารย์ ดร. พรอัมรินทร์ พรหมเกิด / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา นันทะไชย / ข้าราชการบำนาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ เฉิดฉินนภา / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ปักษาสุข / คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ ชอบธรรมสกุล / คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล / คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี อโนมะศิริ / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน ปลื้มเจริญ / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อุนวิจิตร / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา จงถาวรสถิตย์ / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.จิตรสุดา ลิมเกรียงไกร / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์ / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ธเนศ เกษศิลป์ / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อ.ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mr. Gavin Reeves / กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
Dr. Mark Stephan Felix / University Sains Malaysia

ฝ่ายจัดการ
นางกนกรัตน์ รีป / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายจัดทำรูปเล่มวารสาร
นางกฤษณี เสนาเก่า / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายการเงิน
นางสาวอุดมศรี วัฒน์สืบแถว / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝ่ายการตลาด
นายเรือง เครือมิ่งมงคล / คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล