ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

					ดู ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย