ข่าวประกาศ

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

2016-01-18

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา(peer-review)ตีพิมพ์ลงในวารสาร สามารถเข้าอ่านรายะเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก 

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่  02-2612096 หรือที่อีเมล์ culture.artsjournal@gmail.com

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับ เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2020): มกราคม - มิถุนายน 2563
Vol.21 No.2 (42) January - June 2020
เผยแพร่แล้ว: 2020-06-29

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูเล่มทุกฉบับ