Announcements

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

2016-01-18

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา (peer-review) ตีพิมพ์ลงในวารสาร สามารถเข้าอ่านรายะเอียดการเตรียมต้นฉบับ ขั้นตอนการสมัคร และส่งบทความผ่านระบบได้ที่

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica

เปิดรับตลอดปี ทั้งบุคคลภายในและภายนอก

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และการตีพิมพ์บทความลงในวารสาร

หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่  02-2612096 หรือที่อีเมล์ culture.artsjournal@gmail.com

Read more about เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร (เปิดรับตลอดปี)

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
					ดู ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ