Announcements

ข่าวสาร วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2024-01-23

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา (Peer-Review) ตีพิมพ์บทความลงในวารสาร

* สามารถอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ รายการบทความ

* โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และการตีพิมพ์บทความลงในวารสารฯ เกี่ยวกับวารสาร

สอบถามรายละเอียด ในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อ

***ประชาสัมพันธ์ บทความรอดำเนินการพิจารณาในปี 2567 เต็มแล้วค่ะ

Read more about ข่าวสาร วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-30

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ