เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชาในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

1. ชาติพันธุ์

2. ประวัติศาสตร์-โบราณคดี

3. ปรัชญา-ศาสนา

4. แฟชั่น-เครื่องแต่งกาย-เครื่องประดับ

5. ภาษา-วรรณกรรม

6. ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม

7. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

8. สารสนเทศ-การสื่อสาร

9.ศิลปวัฒนธรรม-ศิลปะการแสดง

Peer Review Process

บทความวิชาการและบทความวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewer) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2-3 ท่าน/บทความ โดยการประเมินแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนและผู้ประเมิน (Double blind Peer-review) 

การพิจารณาบทความใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เนื่องจากประเมินผ่านระบบออนไลน์ทำให้ทราบผลการประเมินอย่างรวดเร็ว

บทความที่ส่งมาพิจารณาจะต้องไม่เคยผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

หลักการและเหตุผล

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะ ภารกิจส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ การส่งเสริม ประสานงานหาแหล่งทุนสนับสนุน ตลอดจนจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ด้วยภารกิจสำคัญดังกล่าวนี้ จึงได้ดำเนินการจัดทำวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะขึ้น และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2542  การจัดทำวารสารได้ดำเนินการเรื่อยมากระทั่งถึงปัจจุบัน โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารรายครึ่งปี (2ครั้งต่อปี)

ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน)

Sponsors

สนับสนุนโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Sources of Support

Journal History

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะ ภารกิจส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ การส่งเสริม ประสานงานหาแหล่งทุนสนับสนุน ตลอดจนจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ด้วยภารกิจสำคัญดังกล่าวนี้ จึงได้ดำเนินการจัดทำวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะขึ้น และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2542 การจัดทำวารสารได้ดำเนินการเรื่อยมากระทั่งถึงปัจจุบัน

โดยจัดพิมพ์เป็นวารสารรายครึ่งปี (2ครั้งต่อปี)

ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน)

โดยคัดเลือกบทความวิชาการและบทความจิยด้านวัฒนธรรมและศิลปะที่ ผ่านการ peer review โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ

1. ชาติพันธุ์

2. ประวัติศาสตร์-โบราณคดี

3. ปรัชญา-ศาสนา

4. แฟชั่น-เครื่องแต่งกาย-เครื่องประดับ

5. ภาษา-วรรณกรรม

6. ศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม

7. เศรษฐกิจ-สังคม-วัฒนธรรม

8. สารสนเทศ-การสื่อสาร

9.ศิลปวัฒนธรรม-ศิลปะการแสดง

++วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1