การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
  • ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น
  • ปรับรูปแบบบทความให้เป็นไปตามที่วารสารกำหนดเรียบร้อยแล้ว
  • ใช้รูปแบบการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนด
  • มีชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบทคัดย่อ,คำสำคัญ, ชื่อผู้แต่ง และ สังกัดผู้แต่ง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • เอกสารที่จะต้องอัปโหลดส่ง ในขั้นตอนถัดไป ได้แก่
    1. ไฟล์ใบสมัครของส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร ที่ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
    2. ไฟล์บทความ

คำแนะนำผู้แต่ง

สำหรับผู้ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

1.ต้องเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ยินดีรับพิจารณาบทความจากทุกหน่วยงาน/สังกัด ทั้งภายนอกและภายใน

2.ต้องเป็นบทความที่ปรับรูปแบบบทความ และรูปแบบการอ้างอิง ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มของวารสารฯ โดยดูรูปแบบได้จากรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับที่ลิงก์นี้ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/index

3.สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำเร็จรูปเพื่อพิมพ์ข้อความลงไปในไฟล์ที่จัดหน้าให้เรียบร้อยแล้วได้ที่

   การเตรียมต้นฉบับ ดาวน์โหลด

   แบบชี้แจงแก้ไขบทความ ดาวน์โหลด 

   รูปแบบบทความ ดาวน์โหลด

แล้วส่งผ่านระบบวารสาร  https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/about/submissions

5.ในการส่งบทความเข้าระบบ ต้องเป็นไฟล์ word เท่านั้น

บทความวิจัย

1.ไฟล์บทความต้องดำเนินการจัดรูปแบบบทความ และการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนดเท่านั้น

2.ไฟล์ word 2003/2007

นโยบายส่วนส่วนบุคคล

ชื่อและอีเมลที่กรอกลงในระบบวารสารนี้จะไม่ถูกนำไปใช้ในงานอื่นหรือเปิดเผยให้กับหน่วยงานอื่นใดทราบนอกจากงานด้านวารสารในระบบนี้