ติดต่อ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ชั้น 2 อาคารประสานมิตร 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้รับผิดชอบหลัก

กองจัดการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 12062

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

พิมพ์ปพัชญ์ โรจนสังวร
เบอร์โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 12062