จริยธรรมการตีพิมพ์

จริยธรรมในการตีพิมพ์
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมุ่งเน้นการตีพิมพ์วารสารที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์บทความตามข้อกำหนดของ Committee on Publication Ethics (COPE)    จึงกำหนดจริยธรรมในการตีพิมพ์ ดังนี้   

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)
1. ผู้นิพนธ์จะต้องรับรองว่าบทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ที่ใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยจริง และรับผิดชอบต่อข้อสรุปและข้อคิดเห็น ในบทความที่นำมาตีพิมพ์
3. ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกผลงาน ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากนำผลงานนั้นมาใช้ในบทความของตนเอง และต้องจัดทำรายการอ้างอิงท้ายบทความให้สมบูรณ์
4. บทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ โดยมีเกณฑ์การตรวจสอบไม่เกิน 20%
5. ผู้นิพนธ์ต้องปรับบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบบทความที่วารสารกำหนด
6. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนดำเนินการในบทความจริง
7. หากเป็นบทความที่ได้รับทุนสนับสนุน ผู้นิพนธ์ควรระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในบทความ หรือต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจน (ถ้ามี)
8. หากบทความของผู้นิพนธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสัตว์ทดลอง หรืออาสาสมัคร ผู้นิพนธ์ต้องดำเนินการตามหลักจริยธรรมในมนุษย์อย่างเคร่งครัด และต้องส่งใบรับรองจริยธรรมในมนุษย์จากบทความที่ส่งพิจารณาตีพิมพ์

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ (Duties of Reviewers)
1.ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลบทความที่พิจารณาแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินที่ยังไม่แล้วเสร็จ
2. ผู้ประเมินบทความต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์
3. ผู้ประเมินบทความต้องประเมินบทความในสาขาที่ตนเชี่ยวชาญ และประเมินตามกระบวนการ โดยปราศจาก อคติ และความคิดเห็นส่วนตัวมาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน
4. ผู้ประเมินต้องพิจารณาบทความโดยคำนึงถึงคุณภาพ ความชัดเจน ความถูกต้องของเนื้อหา คุณภาพการวิเคราะห์และความเข้มข้นของบทความ
5. หากผู้นิพนธ์ไม่ได้กล่าวถึงผลงานสำคัญที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบทความที่กำลังประเมินด้วย ผู้ประเมินต้องระบุเพิ่มในการประเมินบทความเพื่อประโยชน์ต่อการปรับแก้และคุณภาพของบทความ
6. หากบทความมีความเหมือน ความซ้ำซ้อน หรือการคัดลอกผลงานชิ้นอื่นๆ ผู้ประเมินต้องแจ้งให้บรรณาธิการวารสารทราบทันที
7. ผู้ประเมินต้องประเมินผลงานภายในระยะเวลาที่บรรณาธิการกำหนด

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editors)
1.บรรณาธิการวารสารมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพและรูปแบบของบทความตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร โดยปราศจากอคติต่อบทความและผู้นิพนธ์
2. บรรณาธิการวารสารต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ
3. บรรณาธิการวารสารต้องพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกบทความมาตีพิมพ์หลังจากผ่านกระบวนการประเมินแล้ว โดยต้องไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบทความ หรือผลการประเมินคุณภาพของบทความจากผู้ประเมิน
4. บรรณาธิการวารสารต้องไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว และต้องตรวจสอบบทความโดยใช้ โปรแกรมที่เชื่อถือได้ หากพบว่ามีความเหมือน ความซ้ำซ้อน หรือการคัดลอกผลงานอื่นๆ (Plagiarism) บรรณาธิการต้องหยุดกระบวนการประเมิน และติดต่อผู้นิพนธ์หลักทันที เพื่อขอคำชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์
5. บรรณาธิการวารสารจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์ ผู้ประเมินบทความ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. บรรณาธิการวารสารต้องรักษามาตรฐาน และพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและทันสมัยเสมอ