การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแปลในระดับประโยค: กรณีศึกษาการแปล นวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์

ผู้แต่ง

  • ธงชัย แซ่เจี่ย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำสำคัญ:

การศึกษาเปรียบเทียบ, กลวิธีการแปล, ประโยค, นวนิยายเรื่อง 1984

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแปลในระดับประโยคในสำนวนแปลภาษาไทยสองสำนวนของนวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์ และเพื่อพิจารณาสัมฤทธิผลของการถ่ายทอดความหมายผ่านการแปล ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการแปล 5 กลวิธี ได้แก่ การคงลักษณะการเรียงคำในประโยคตามต้นฉบับ การปรับวิธีเรียงคำในประโยค การปรับรูปประโยคกรรมวาจกเป็นกรรตุวาจก การรวมประโยคในต้นฉบับเข้าด้วยกัน และการแยกประโยคจากต้นฉบับ กลวิธีเหล่านี้พบได้ในสำนวนแปลภาษาไทยในนวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์ ทั้งสองสำนวน มีเพียงวิธีการละไม่แปลเท่านั้นที่พบเฉพาะในสำนวนที่ 1 ทั้งนี้เนื่องมาจากกลวิธีการแปลในระดับประโยคที่ปรากฏในสำนวนที่ 1 มีลักษณะเป็นการแปลแบบเอาความมากกว่า ขณะที่สำนวนที่ 2 มีลักษณะเป็นการแปลแบบตรงตัวมากกว่า ความแตกต่างของลักษณะการแปลดังที่กล่าวมาส่งผลต่อการถ่ายทอดความหมายของสำนวนแปลหรือนวนิยายฉบับแปลอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ การแปลแบบเอาความที่ปรากฏมากกว่าในสำนวนที่ 1 ทำให้สำนวนนี้สามารถสื่อความหมายของต้นฉบับไปยังผู้อ่านได้อย่างเทียบเท่ากับต้นฉบับ ทั้งยังสอดคล้องกับวัฒนธรรมการอ่านและการใช้ภาษาของผู้อ่านภาษาปลายทาง เพราะมุ่งรักษาความหมายของต้นฉบับเอาไว้มากกว่าจะรักษารูปแบบ ในขณะที่การแปลแบบตรงตัวซึ่งปรากฏมากกว่าในสำนวนที่ 2 รักษารูปแบบของการเสนอความคิดในตัวบทต้นฉบับไว้มากกว่าจะเน้นไปที่การรักษาความหมาย

References

ธงชัย แซ่เจี่ย. (2565). รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนแปลภาษาไทยสองสำนวนในนวนิยายเรื่อง 1984 ของจอร์จ ออร์เวลล์. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ธงชัย วินิจจะกูล. (2561). “อำนาจกับการขบถ.” ใน หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่. หน้า 399-430. กรุงเทพฯ: สมมติ.

ปฐมา อักษรจรุง. (2545). ศิลปะการแปลไทยเป็นอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ประพันธ์สาส์น.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

สัญฉวี สายบัว. (2560). หลักการแปล. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

หอมหวล ชื่นจิตร. (2527). การแปล: อาชีพสู่ปวงชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น.

ออร์เวลล์, จอร์จ. (2557). หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่. พิมพ์ครั้งที่ 4. แปลจาก 1984 โดย รัศมี เผ่าเหลืองทอง และ อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์. กรุงเทพฯ: สมมติ.

ออร์เวลล์, จอร์จ. (2561). 1984 มหานครแห่งความคับแค้น. แปลจาก 1984 โดย สรวงอัปสร กสิกรานันท์. กรุงเทพฯ: แอร์โรว์ คลาสสิกบุ๊คส์.

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. (2548). หลักภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

Orwell, George. (1992). Nineteen eighty-four. London: David Campbell.

Oxford University Press. (2022). Somehow. Retrieved November 22, 2022, from

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/somehow?q=somehow

Reiss, Katharina. (2014). Translation Criticism – The Potentials and Limitations. Translated by Erroll F. Rhodes. New York: Routledge.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-29