วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Educational Measurement Mahasarakham University : JEM-MSU) ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  รับพิจารณาผลงานวิชาการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ บทความวิชาการ, บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ ในศาสตร์การวัดผล ประเมินผล การวิจัยทางการศึกษา สถิติ จิตวิทยาการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานทางวิชาการดังกล่าวจะต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารอื่นใดมาก่อน ซึ่งผู้เขียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

การจัดทำวารสารมีการจัดทำทั้งรูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

เริ่มเผยแพร่เป็นรูปเล่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535  ปีที่ 1  ฉบับที่ 1 ISSN 0858-5520 (Print)

เริ่มเผยแพร่แบบออนไลน์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 ปีที่ 17  ฉบับที่ 1 ISSN 2651-1444 (Online)

ปิดรับพิจารณาบทความ

2020-09-01

วารสารฯ ขอแจ้งการปิดรับพิจารณาบทความตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค.63 เพื่อปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของวารสาร

สำหรับผู้เขียน ที่ส่งบทความเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าของการพิจารณาบทความได้ตามปกติ

การเปิดรับพิจารณาบทความ

2020-07-01

วารสาร ฯ ขอเปิดรับพิจารณาบทความที่สอดคล้องกับขอบข่ายของวารสาร  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หัวข้อประกาศ

แจ้งเตือนสำหรับผู้แต่งที่ส่งบทความเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

2020-01-21

โปรดตรวจสอบความก้าวหน้าของการพิจารณาบทความของท่านอย่างสม่ำเสมอ โดย login เข้าระบบ หรือตรวจสอบอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับวารสาร (ซึ่งอาจอยู่ใน Junk mail)  เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการในขั้นตอนต่อ ๆไป ทั้งนี้ กรณีท่านส่งข้อความหรือตอบกลับทางกระทู้สนทนา โปรดตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ข้อความของท่านได้ถูกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

การติดต่อวารสาร

2019-08-20

เนื่องจาก ขณะนี้ทางวารสารไม่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์

ช่องทางที่สะดวกในการติดต่อวารสารคือ ทางอีเมล jem2msu@gmail.com

โดยจะมีบรรณาธิการเป็นผู้ตอบคำถามทางอีเมลด้วยตนเอง

การขอรับเล่มวารสาร

2019-06-08

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะได้สิทธิรับวารสารท่านละ 1 เล่ม 
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิ๊กที่หัวข้อประกาศ

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-04-08

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu/index ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โปรดใช้ข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ในการเตรียมบทความในการตีพิมพ์

Vol. 26 No. 1: January - June 2020

Published: 2020-06-24

A Study of Student Learning Outcomes Basing on the Thailand Qualifications Framework for Higher Education with the Teaching Methods Developed by Rambhai Barni Rajabhat University for Practice-Focused Courses

Porphan Sutthiwattana, siravit Koolrojanapat, Naknimit Akkasriworn, Sawatchai Sripanomtanakorn, Atirath Kerdthong, Janewit Wareebor, Lita Somboon, Yaowares Chaiyen, Wiwat Petsri, Sompong Sengmanee

156-169

View All Issues