คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. หัวหน้าภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Advising Editor)

1. ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์            สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด            มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. รศ.สมนึก ภัททิยธนี                 ข้าราชการเกษียณ

บรรณาธิการ (Editor-in-chief)

ผศ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์  สว่างบุญ       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

รศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 

ผศ.ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล

ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ์

ผศ.ดร.อรนุช วราอัศวปติ ศรีสะอาด

ผศ.ดร.อพันตรี พูลพุทธา

อาจารย์ ดร.สาวิตรี ราญมีชัย

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์

รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ

ผศ.ดร.สุนทรพจน์  ดำรงพานิช

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

ผศ.ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย

ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์

ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส

ผศ.ดร.สุกัญญา รุจิเมธาภาส

ผศ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล

อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ

อาจารย์ ดร.ชลี ภัทรพิชญธรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Southern Methodist University, USA

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษา

 อาจารย์สกล  สรเสนา                    

เลขานุการ

นางสาวเอมอร สิงห์พันธ์