ที่ปรึกษาทั่วไป

รศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร

(คณบดีคณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รศ.สมนึก ภัททิยธนี          ข้าราชการเกษียณ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.สมบัติ  ท้ายเรือคำ

ผศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ

ผศ.ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล

ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ์

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน 

ผศ.ดร.อรนุช วราอัศวปติ ศรีสะอาด

รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง

ผศ.ดร.สุนทรพจน์  ดำรงพานิช

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน

รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์

ผศ.ดร.สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย

ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์

ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส

อ.ดร.กมลทิพย์ ศรีหาเศษ

ผศ.ดร.สุกัญญา รุจิเมธาภาส

ผศ.ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล

Chalie Patarapichayatham (Ph.D.)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

Southern Methodist University, USA

ฝ่ายประสานงาน

นายชิตพล เชื้อไพบูลย์