สำหรับผู้ที่สนใจ ผลงานวิชาการแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ บทความวิชาการ, บทความวิจัย/วิทยานิพนธ์ และบทวิจารณ์หนังสือ เนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับการวิจัย, วัดและประเมินผล