Announcements

แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนบทความ และค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เปิดรับพิจารณาบทความ 1 ม.ค. 65

2021-12-01

วารสารฯ เปิดรับพิจารณาบทความ  ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 65 เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 66)

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดคลิ๊กที่หัวข้อประกาศ

ปิดรับพิจารณาบทความ

2021-08-22

แจ้งปิดรับพิจารณาบทความ  ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากมีบทความส่งเข้ารับการพิจารณาครบตามจำนวนที่กำหนด 

การเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ 3 คน

2021-07-19

สำหรับผู้เขียนที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ จำนวน 3 คน (ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564) จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 รายละเอียดโปรดคลิกที่หัวข้อประกาศ

แจ้งเตือนสำหรับผู้แต่งที่ส่งบทความเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

2020-01-21

โปรดตรวจสอบความก้าวหน้าของการพิจารณาบทความของท่านอย่างสม่ำเสมอ โดย login เข้าระบบ หรือตรวจสอบอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับวารสาร (ซึ่งอาจอยู่ใน Junk mail)  เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการในขั้นตอนต่อ ๆไป ทั้งนี้ กรณีท่านส่งข้อความหรือตอบกลับทางกระทู้สนทนา โปรดตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ข้อความของท่านได้ถูกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

การติดต่อวารสาร

2019-08-20

เนื่องจาก ขณะนี้ทางวารสารไม่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์

ช่องทางที่สะดวกในการติดต่อวารสารคือ ทางอีเมล jem2msu@gmail.com

โดยจะมีบรรณาธิการเป็นผู้ตอบคำถามทางอีเมลด้วยตนเอง

การขอรับเล่มวารสาร

2019-06-08

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะได้สิทธิรับวารสารท่านละ 1 เล่ม 
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิ๊กที่หัวข้อประกาศ

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-04-08

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu/index ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โปรดใช้ข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ในการเตรียมบทความในการตีพิมพ์