Announcements

แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งบทความจากเว็บไซด์เดิมของวารสารสู่ระบบ thaijo

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ปิดรับพิจารณาบทความ

2020-09-01

วารสารฯ ขอแจ้งการปิดรับพิจารณาบทความตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค.63 เพื่อปรับปรุงระบบต่าง ๆ ของวารสาร

สำหรับผู้เขียน ที่ส่งบทความเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าของการพิจารณาบทความได้ตามปกติ

การเปิดรับพิจารณาบทความ

2020-07-01

วารสาร ฯ ขอเปิดรับพิจารณาบทความที่สอดคล้องกับขอบข่ายของวารสาร  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หัวข้อประกาศ

แจ้งเตือนสำหรับผู้แต่งที่ส่งบทความเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

2020-01-21

โปรดตรวจสอบความก้าวหน้าของการพิจารณาบทความของท่านอย่างสม่ำเสมอ โดย login เข้าระบบ หรือตรวจสอบอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับวารสาร (ซึ่งอาจอยู่ใน Junk mail)  เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการในขั้นตอนต่อ ๆไป ทั้งนี้ กรณีท่านส่งข้อความหรือตอบกลับทางกระทู้สนทนา โปรดตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ข้อความของท่านได้ถูกส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว 

การติดต่อวารสาร

2019-08-20

เนื่องจาก ขณะนี้ทางวารสารไม่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์

ช่องทางที่สะดวกในการติดต่อวารสารคือ ทางอีเมล jem2msu@gmail.com

โดยจะมีบรรณาธิการเป็นผู้ตอบคำถามทางอีเมลด้วยตนเอง

การขอรับเล่มวารสาร

2019-06-08

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะได้สิทธิรับวารสารท่านละ 1 เล่ม 
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิ๊กที่หัวข้อประกาศ

ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

2019-04-08

วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์

ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jemmsu/index ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โปรดใช้ข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์นี้ในการเตรียมบทความในการตีพิมพ์