Announcements

แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งบทความจากเว็บไซด์เดิมของวารสารสู่ระบบ thaijo

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

แจ้งเตือนสำหรับผู้แต่งที่ส่งบทความเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

2020-01-21

โปรดตรวจสอบความก้าวหน้าของการพิจารณาบทความของท่านอย่างสม่ำเสมอ โดย login เข้าระบบ หรือตรวจสอบอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับวารสาร (ซึ่งอาจอยู่ใน Junk mail)  เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการในขั้นตอนต่อๆไป 

การติดต่อวารสาร

2019-08-20

เนื่องจาก ขณะนี้ทางวารสารไม่สะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์

ช่องทางที่สะดวกในการติดต่อวารสารคือ ทางอีเมล jem2msu@gmail.com

โดยจะมีบรรณาธิการเป็นผู้ตอบคำถามทางอีเมลด้วยตนเอง

การขอรับเล่มวารสาร

2019-06-08

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะได้สิทธิรับวารสารท่านละ 1 เล่ม 
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิ๊กที่หัวข้อประกาศ

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์

2019-04-25

แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ จากเดิมปีละ ๒ ฉบับ ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม

เปลี่ยนเป็นปีละ ๒ ฉบับคือ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม