ส่งบทความใหม่  หรือ  ดูการส่งที่รอดำเนินการ

ขั้นตอนการส่งบทความ

การเตรียมต้นฉบับ Download : [Template][คู่มือ] [ตัวอย่างการเขียนบทความ]

1. ภาษา
    สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในผลงานวิชาการนั้น ๆ
2. การพิมพ์
    2.1 ให้จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โดยกำหนดขนาด A4 ตั้งค่าหน้ากระดาษสำหรับการพิมพ์ห่างจากขอบกระดาษทุกด้าน ๆ ละ 1 นิ้ว (2.54 เซนติเมตร) และจัดรูปแบบเป็นหนึ่งคอลัมน์เท่านั้น
    2.2 ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 18 pt สำหรับชื่อเรื่อง จัดกลางหน้ากระดาษ
    2.3 ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16 pt สำหรับเนื้อหา จัดชิดขอบ

        2.4 ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 15 pt สำหรับ FootNote จัดชิดซ้ายหน้ากระดาษ

3. จำนวนหน้า

        จำนวนหน้าของผลงาน ไม่ควรเกิน 15 หน้า (รวมเอกสารอ้างอิง)

4. เอกสารอ้างอิง
    เอกสารอ้างอิง มีรายการอ้างอิงครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักการเขียนการอ้างอิงเอกสารในบทนิพนธ์ แบบ APA (จากคู่มือการเขียนบทนิพนธ์ โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2555) โดยมีตัวอย่างการเขียนดังนี้
4.1 อ้างอิงในเนื้อหา

- อ้างไว้ข้างหน้าข้อความ ดังนี้

   บุญชม ศรีสะอาด (2545) ......

- อ้างไว้หลังข้อความ ดังนี้

   ..... (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

4.2 อ้างอิงท้ายบทความ

ขั้นตอนการยื่นบทความ (Online Submissions)
- ศึกษาจากคู่มือ thaijo

อัตราค่าพิจารณาบทความ (Rate)
1. กรณีผู้นิพนธ์เป็นคณาจารย์ และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 1,500 บาท/1 บทความ
2. กรณีผู้นิพนธ์เป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 2,500 บาท/ 1 บทความ
3. กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคลากร/นิสิต มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยทักษิณ) จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 3,000 บาท/1 บทความ
4. กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลทั่วไป จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 4,000 บาท/1 บทความ

การชำระเงิน

ชื่อบัญชี วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 438-2-70054-2

ส่งหลักฐานการชำระเงินในระบบของวารสาร ผ่านทางกระทู้สนทนา


หมายเหตุ

* โปรดชำระเงินและส่งหลักฐาน หลังจากได้รับข้อความจากบรรณาธิการเท่านั้น
กองบรรณาธิการ จะไม่ คืนเงินในกรณีที่บทความ ไม่ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะเป็นค่าตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)