วัตถุประสงค์

   1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาค้นคว้าการวิจัยและความรู้ใหม่ๆ ในสาขาวิชาการวัดผลและการวิจัยการศึกษา ตลอดจนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. เพื่อเป็นสื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติระหว่างอาจารย์ นักวิชาการและนิสิต
   3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิต
   4. เพื่อเป็นเอกสารค้นคว้าอ้างอิงของอาจารย์ นิสิตและบุคลากรผู้สนใจในความก้าวหน้าทางวิชาการ

 

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

     กองบรรณาธิการจะรับพิจารณาบทความที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา สถิติและจิตวิทยาการศึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองบรรณาธิการในการพิจารณา

กระบวนการประเมินบทความ

     บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน

ภาษาที่รับตีพิมพ์

     สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยจะต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในผลงานวิชาการนั้น ๆ

กำหนดออกวารสาร

    ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ม.ค. - มิ.ย. และ ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 

กำหนดช่วงเวลาเปิดรับพิจารณาบทความ

    ช่วงที่ 1  เดือนมกราคม -  เมษายน

    ช่วงที่ 2  เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

     ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจำหน่าย
     สามารถติดต่อซื้อได้ที่ อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 ห้องภาควิชาวิจัยและ พัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โปรดสอบถามราคาในแต่ละฉบับ)

 

"บทความทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะต้องผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในรูปแบบ Double Blind Review"