บทบรรณาธิการ

วารสารศิลปการจัดการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) เป็นช่วงสุดท้ายของปีนี้ ที่จะทำหน้าที่เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่ท่านสมาชิกตามกรอบของเวลาวารสาร ซึ่งคลื่นกระแสนวัตกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของชนชาติ กลายเป็นเส้นทางเศรษฐกิจการเมืองระดับนานาชาติ หลังจากที่ประเทศไทยเปิดประตูสู่โลกมรดกวัฒนธรรมมานานกว่า 100 ปี ถือเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญที่จะผลักดันประเทศออกสู่เวทีโลก เมื่อรัฐบาลไทยที่มีพรรคเพื่อไทย ประกาศขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งมีเป้าหมายจะยกระดับทักษะคนไทยให้เป็นแรงงานทักษะสูง 20 ล้านคน สร้างรายได้อย่างน้อย 200,000 บาทต่อปี และสร้างงาน 20 ล้านตำแหน่ง โดยจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติขึ้น ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญจาก 11 อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย จำนวนทั้งหมด 31 คน  มีอำนาจหน้าที่ 5 ด้านหลัก ๆ ประกอบด้วย

1) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางด้านการเงิน การคลัง การลงทุน รวมทั้งมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับหรือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

2) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในการจัดให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

3) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ รวมทั้งมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทั้งในและต่างประเทศ

4) รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและพิจารณามีมติเกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

5) กำหนดยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ซอฟต์พาวเวอร์ (SOFT POWER) เป็นรูปแบบของการสร้างอำนาจอย่างหนึ่ง เพื่อเป้าหมายไปสู่พลังแห่งอำนาจ (HARD POWERX) ซึ่ง Joseph S. Nye นำเสนอไว้ว่า เป็นแนวคิดการใช้อิทธิพลทางวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงทางความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทำให้คนมีส่วนร่วม ทุกรูปแบบ และมีการเชื่อมโยงเรื่องการเมือง การปกครอง นโยบายสาธารณะ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ตามบริบทของสังคม พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมทั้งเชิงพาณิชย์ และการแผ่อิทธิพลทางความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ประเทศไทยกำหนดซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ที่กำหนดไว้ 5 กลุ่ม คือ
F - FOOD อาหารไทย F - Film ภาพยนตร์ไทย  F - Fashion แฟชั่นไทย F - Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย  F - Festival เทศกาลประเพณีไทย

ในวารสารศิลปการจัดการ ฉบับนี้ ได้เลือกบทความซอฟท์เพาเวอร์ที่น่าสนใจ เรื่อง “การพัฒนาแผนและกิจกรรมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก” เผยแพร่เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษาองค์ความรู้หรือจะขอความรู้ความเข้าใจกับผู้เขียนได้นำไปเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

คณะบรรณาธิการวารสารศิลปการจัดการ มองเห็นบทบาทของการสร้างแนวทางวิชาการเพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน จึงขอประกาศเชิญชวนเหล่าสมาชิกวารสาร และนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ได้นำเสนอบทความวิชาการตลอดปี 2567 โดยจะเลือกสรรนำตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 บทความต่อฉบับ เพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อยอดแนวทางการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการต่อไป

 

ดร. ฐณาวัฒน์ หิรัญบูรณะ

บรรณาธิการวารสาร

Published: 2023-12-27

Legal and Ethical Measures to Regulate the Use of Cannabis in the Food and Beverage Industry

Piangpol Charoenpunt, Kristhyada Kerdlapphon, Paninee Kitpoka, Chaninat Leeds, Siriphan Polrob, Jittra Phienlumlert, Pongsit Aroonratanakul, Chittasuphang Tontipiromya

1305 - 1326

The Value Relevance of Accounting Information of Listed Companies in ASEAN Countries

Yodsawinkan Kobkanjanapued, Pimonwan Tripattanasit

1618 - 1643

A Study of the Performance of Certified Thai Accounting Practices

Wichuta Nakthuan, Pisamai Jarujittipant, Kietchai Veerayannon

1644 - 1662

Value-Adding of Luxury Tourism to Enhance the Tourist Experience

Kanyapat Pattanapokinsakul, Nimit Soonsan, Suphattra Sangthong

1663 - 1683