วารสารศิลปการจัดการ

 

เจ้าของวารสาร: มูลนิธิธรรมาภิวัตน์

 

 

 

บรรณาธิการวารสาร

 

ดร. ฐณาวัฒน์ หิรัญบูรณะ

มูลนิธิธรรมาภิวัตน์

 

 

กองบรรณาธิการ        

 

ศาสตราจารย์ ดร. บุญทัน ดอกไธสง 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ สามัคคีธรรม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. เรวัตร์ ชารีศิษฏ์

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. วรรณชัย บุญบำรุง

กรรมการกฤษฎีกา

รองศาสตราจารย์ ดร. พลศักดิ์ จิรไกลศิริ       

ข้าราชการบำนาญ

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี วิบูล      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ แสงเงิน   

สถาบันรัชต์ภาคย์

รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ จันตะนี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย แหวนเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรมราช

รองศาสตราจารย์ สิทธิกร ศักดิ์แสง     

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์

ข้าราชการบํานาญ/ นักวิจัยอิสระ