เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

การสำรวจปัญหาการเข้ารับบริการทางสุขภาพในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ

ธนารีย์ ศรีฤทธิ์, ปรียาภรณ์ ตัวสระเกษ, แสงเทียน อยู่เถา

1 - 12

โรคติดการพนัน: สภาวการณ์และแนวทางในการป้องกัน

สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ, วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์, แสงเทียน อยู่เถา, ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ, อนิสา มานะทน

13 - 31

บทบาทของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์กับการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน: กรณีศึกษาหลักสูตรความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์, วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ, ปรีชา วัชราภัย, ชูเกียรติ มุทธากาญจน์, นิพัทธา อมรรัตนเมธา, สุจริต ปัจฉิมนันท์, มานิต ศุทธสกุล, ศศิธร ชุตินันทกุล

120 - 136