มะเกลือเก่าโมเดล: การประยุกต์ใช้แนวคิดการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงผักผลไม้และข้าวอินทรีย์เข้าสู่การบริโภคของเด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

สุวรรณี อัศวกุลชัย
เอกชัย พรหมพันธุ์ใจ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีการส่งเสริมการปลูกผัก ผลไม้ และข้าวอินทรีย์มีเพิ่มมากขึ้น แต่ยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียน เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังขาดความเข้าใจในเรื่องของผลผลิตอินทรีย์ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงผักผลไม้และข้าวอินทรีย์เข้าสู่การบริโภคของเด็กนักเรียนในพื้นที่ต้นแบบ นำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน และการรับรองมาตรฐานผัก ผลไม้ และข้าวอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คัดเลือกแบบเจาะจงรวม 210 คน ประกอบไปด้วยเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนจำนวน 10 คน ครูและนักเรียน 10 โรงเรียน ๆ ละ 20 คน ในตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการวิจัยระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 – เดือนตุลาคม 2560 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพปัญหาในพื้นที่ 2) การศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 3) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การเชื่อมโยงผักผลไม้เข้าสู่การบริโภคของเด็กนักเรียน 4) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงผักผลไม้เข้าสู่การบริโภคของเด็กนักเรียน และ 5) การประเมินผลผลสำเร็จของการเชื่อมโยงผักผลไม้และข้าวอินทรีย์เข้าสู่การบริโภคของเด็กนักเรียนในพื้นที่ต้นแบบ นำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน และการรับรองผลผลิตที่ได้มาตรฐานอินทรีย์แบบ PGS

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2540, หน้า 10) การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน

กุศล สุทรธาดา และจิตตินันท์ เดชะคุปต์. (2542). รูปแบบและระบบการจัดบริการสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย : กรณีพินิจศึกษา. นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2548). คู่มือการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่สู่ เมืองไทยแข็งแรง. กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรม- ราชูปถัมภ์.

กรมพัฒนาที่ดิน. “การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม” สืบค้นจาก https://www.ldd.go.th/WebPGS/ index.html

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน (2563, หน้า 11) รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0