กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์กับการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน: กรณีศึกษาหลักสูตรความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy