วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Journal of Criminology and Forensic Science) ดำเนินการตีพิมพ์บทความอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 

เปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความ ทั้งบทความวิชาการ (Academic)  และบทความวิจัย (Research) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม ผู้สนใจทั่วไป นักวิชาการ นักวิจัยอิสระ ตลอดจนครูอาจารย์ และนักศึกษาทุกระดับชั้น

ขอบเขตเนื้อหามุ่งเน้นครอบคลุมทั้งอาชญาวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรม ส่วนประเด็นน่าสนใจ อาทิ การสืบสวนสอบสวน การป้องกันปราบปราม การตรวจพิสูจน์หลักฐาน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นต้น

มีวัตถุประสงค์เผยแพร่ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติซึ่งสามารถนำมาอ้างอิง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

การพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

2024-05-26

วารสาร JCFS เล็งเห็นถึงความต้องการผู้เขียนที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์สำหรับประเมินคุณวุฒิกับต้นสังกัด จึงมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่านต่อ)...

เชิญชวนส่งต้นฉบับบทความตีพิมพ์กับวารสาร JCFS ประจำปี 2567

2024-02-12

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (Journal of Criminology and Forensic Science) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

ท่านสามารถส่งบทความเข้ามาในระบบได้ตลอดทั้งปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โปรดศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์

2022-12-07

ประกาศคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์  ดูไฟล์ PDF

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มิถุนายน 2567

วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (JCFS)
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1: มกราคม - มิถุนายน 2567
ISSN 2408-2430
E-ISSN 2673-0588
บรรณาธิการ: พ.ต.ท.ดร.อัศว์ณุต แสงทองดี

เผยแพร่แล้ว: 29-06-2024

คุณภาพรอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษต่างชนิดด้วยวิธีสารเคมีนินไฮดริน และ 1,2-อินเดนไดโอน

ทิฆัมพร ภูที, สาธิกา นวลพลกรัง, เบญจศิลป์ เปลี่ยนสันเที๊ยะ, ธนพงษ์ ผุยบัวค้อ

34-47

การจัดการบทบาทล่ามแปลภาษารัสเซียกับกระบวนการยุติธรรมไทย

นวภัทร ณรงค์ศักดิ์, จิราพร ร่วมพงษ์พัฒนะ

63-82

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยด้านความรุนแรงทางเพศ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2561 – 2565)

นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์, วิชชุตา อิสรานุวรรธน์, มณีรัตน์ ชื่นเจริญ

83-99

การป้องกันรักษาสถานที่เกิดเหตุโดยอาสาสมัครกู้ภัย

ธนาวดี คุ้มพะเนียด, วรธัช วิชชุวาณิชย์

100-116

ดูทุกฉบับ