วารสาร JCFS เล็งเห็นถึงความต้องการผู้เขียนที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์สำหรับประเมินคุณวุฒิกับต้นสังกัด จึงมีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการประเภทบทความวิจัย ดังมีรายละเอียดดังนี้

  • บทความวิจัย ที่ผู้เขียนได้แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความ กองบรรณาธิการฯ จะพิจารณาเพิ่มจำนวนผู้ทรงฯ ไม่เกิน 3 ท่าน
  • บทความวิชาการ ยังคงมีผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินเนื้อหาบทความ จำนวน 2 ท่าน
  • ส่วนบทความวิจัย ที่ผู้เขียนเป็นนักศึกษา และมีวัตถุประสงค์ใช้ผลตอบรับการตีพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา กองบรรณาธิการฯ ขอสงวนสิทธิ์ กำหนดผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับอ่านประเมินบทความ จำนวน 2 ท่าน

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนกระบวนการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพบทความ มีผลตั้งแต่บทความที่ยื่นเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 นี้ เป็นต้นไป

ขอขอบคุณผู้เขียนและผู้อ่านทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

บรรณาธิการวารสาร JCFS