วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวารสารเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการทางศึกษาศาสตร์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และจากหน่วยงานภายนอกโดยจัดทำเป็นวารสารราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม  Online ISSN : XXXX-XXXX

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-12

การพัฒนาระบบการผลิตเสียงบรรยายภาพประกอบรายการโทรทัศน์ สำหรับผู้พิการทางสายตา

ภัททิรา กลิ่นเลขา, ชัชวาล ชุมรักษา, จินตนา กสินันท์, นพเก้า ณ พัทลุง

54-68

ดูทุกฉบับ

Indexed in tci