บทความย้อนหลัง

 • มกราคม - มิถุนายน 2565
  ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (2022)

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (2021)

 • มกราคม - มิถุนายน 2564
  ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2021)

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน  2564 ISSN 1513-9514

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2020)

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  2563 ISSN 1513-9514

 • มกราคม - มิถุนายน 2563
  ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2020)

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 ISSN 1513-9514

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (2019)

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย นักปฏิบัติการทางวิชาชีพ ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมถึงนักวิชาการอิสระทางด้านการศึกษา ซึ่งผลงานที่นำเสนอมีทั้งผลงานที่ให้ความสำคัญกับรูปแบบการเรียนการสอนนวัตกรรมที่สะท้อนการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน การพัฒนาระบบการนิเทศและสื่อบทเรียนแนวใหม่ การออกแบบระบบการป้องกันความเสี่ยงการออกกลางคันของนักเรียน ความรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแบบวัดความเป็นสากล และการสร้างสรรค์รูปแบบการประเมินสมรรถนะผู้ฝึกสอนกีฬา ในวารสารปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

 • มกราคม - มิถุนายน 2562
  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2019)

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
  ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (2018)

  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักวิจัย  ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ นักศึกษา นักวิชาการค้นคว้าอิสระทางด้านการศึกษา และผู้สนใจงานพัฒนาสร้างสรรค์ด้านการศึกษา ซึ่งผลงานที่นำเสนอมีนัยสำคัญถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาเพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกนำสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง ผลงานทางการศึกษาดังกล่าวจึงมีทั้งมิติของการสืบย้อนที่มาของการสร้างความรู้และระบบการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเองทางความรู้ของคนในบริบทสังคมที่มีความหลากหลาย  การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ความรู้และบูรณาการความรู้ของชุมชนเข้ากับความรู้ที่สอนกันในโรงเรียน  รูปแบบนวัตกรรมการศึกษาที่ช่วยยกระดับความสามารถและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  การให้ความสำคัญกับการศึกษา ความเป็นผู้นำและการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม  การสะท้อนความรู้ ปรากฏการณ์การสร้างคุณภาพการผลิตครูในมหาวิทยาลัย รวมถึงการวิเคราะห์ทัศนะทางการศึกษาที่เป็นการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ในวารสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2  เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561   ประกอบด้วย บทความวิชาการและบทความวิจัยจำนวน  15  เรื่อง  การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรียกได้ว่าเป็นชุมชนวิชาการ (academic community)ที่เป็นกลไกแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และตั้งคำถามกับการศึกษา รวมถึงความรู้ที่มีอยู่มากมาย ทั้งความรู้ทฤษฎี  ความรู้จากการปฏิบัติจริง ความรู้ในระดับนโยบายการศึกษา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของบรรดานักวิชาการ นักวิจัย และนักปฏิบัติทางวิชาชีพ จะได้เรียนรู้ร่วมกัน 

  ขอขอบคุณผู้นิพนธ์ต้นฉบับทุกท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับที่ให้ข้อแนะนำอย่างลุ่มลึกและมีความเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการ  ซึ่งช่วยให้วารสารมีคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ รวมถึงสามารถพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการศึกษา และมีคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

 • มกราคม - มิถุนายน 2561
  ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2018)

 • กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (2017)

1-10 of 21