กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  กาญจนวาสี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร

มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทยาตา  รัตนภิญโญวานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รองศาสตราจารย์ ดร.มุฮำหมัดซากี  เจ๊ะหะ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  ฝ่ายคำตา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร  พัฒนจักร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  วิชัยดิษฐ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัศรเบศวร์  เวชวิริยะสกุล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร.วีนัส  ศรีศักดา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร.นวพรรษ  รัตนบุญทวี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ ดร.เมธี  ดิสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

อาจารย์ธีรยุทธ์  เกณบุตร

มหาวิทยาลัยทักษิณ

บรรณาธิการ            

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

อาจารย์ ดร.สิงหา  ตุลยกุล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายจัดการ

นางปุญญาภา  นิธิพิเชฐ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางสาวเปมิกา  สังข์ขรณ์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางมาริสา  ปานงาม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นายธนากฤต  แผ่ผล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

นางอรณิช  ทรัพย์มณี

มหาวิทยาลัยทักษิณ