Announcements

 

 .jpg_501

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ พัฒนาทางสหสาขาวิชาโดยขอบเขตเนื่อหาของบทความที่เผยแพร่ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ในาสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 1. สาขาการบริหารการศึกษา
 2. สาขาหลักสูตรและการสอน
 3. สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 4. สาขาการสอนศิลปะศาสตร์
 5. สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 6. สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 7. สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 8. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 9. การศึกษาพิเศษ
 10. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้

ทั้งนี้วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยที่บทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเสนอ หรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ไขรูปแบบและสำนวนตามที่เห็นสมควร ผู้ประสงค์จะนำข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายลิขสิทธิ์

กำหนดเผยแพร่

     วารสารฯ ฉบับปกติปีละ 2 ฉบับ

- ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน)

- ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) และ

- ฉบับพิเศษตามโอกาสสำคัญ 

ขอเชิญชวนนิสิต คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ส่งงานวิจัย บทความวิชาการ ในสาขาต่างๆดังนี้ 1. สาขาการบริหารการศึกษา 2.สาขาหลักสูตรและการสอน 3. สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4. สาขาการสอนศิลปะศาสตร์ 5. สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 6. สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 7. สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 8. สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 9. การศึกษาพิเศษ 10. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา การเรียนการสอน และบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ กำหนดให้มีการประชุมพิจารณาบทความโดยกองบรรณาธิการในวันพุธที่ 2 ของเดือน หากบทความของท่านได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2-3 ท่าน จะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์เผยแพร่ภายใน 60 วัน และตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ

หลักเกณฑ์การตีพิมพ์บทความวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขั้นตอนการตีพิมพ์เผยแพร่บทควาามวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศอัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการวารสารศึกษาศาสตร์

 • เปิดรับสมัครบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์

  2021-01-04

  วารสารศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์ ตลอดปี โดยกำหนดพิจารณาต้นฉบับทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน (สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 21ฉบับที่ 1 หรือ ฉบับที่ 2  ปี 2564) 

   

  หลักเกณฑ์การจัดทำต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ

              การจัดพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัย บทความวิชาการ พัฒนาทางสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นการบูรณาการนโยบายทางการศึกษา การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นต้น วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการ โดยที่บทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเสนอ หรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอาจถูกดัดแปลงแก้ไขรูปแบบและสำนวนตามที่เห็นสมควร ผู้ประสงค์จะนำข้อความใดๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนตามกฎหมายลิขสิทธิ์

  การพิจารณาต้นฉบับ

              บทความที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ (แบบ Double blinded) กรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จะส่งกลับไปยังผู้เขียนเพื่อดำเนินการต่อไป

  Read more about เปิดรับสมัครบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์
 • ประกาศคณะศึกษาศาสตร์

  2020-11-25

  ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการผลิต ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ โดยการจัดพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ฉบับ จนกระทั่งปีที่ 20 แล้ว และคณะศึกษาศาสตร์ ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดทำวารสารมาอย่างต่อเนื่องนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 0323/2552 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติหน้าที่ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 / 2563  เมื่อวันที่ 23  มีนาคม  2563  จึงขอประกาศอัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

  อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

  อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเริ่มดำเนินการจัดเก็บ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

  • กรณีผู้เสนอบทความเป็นคณาจารย์ บุคลากร หรือนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 1,000 บาท/ 1 บทความ
  • กรณีผู้เสนอบทความเป็นคณาจารย์ บุคลากร หรือนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 1,500 บาท/ 1 บทความ
  • กรณีผู้เสนอบทความเป็นคณาจารย์ บุคลากร หรือนิสิต มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยพะเยา) อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 2,000 บาท/ 1 บทความ
  • กรณีผู้เสนอบทความเป็นบุคคลทั่วไป อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 2,500 บาท/ 1 บทความ

  การจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหักเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณและคณะศึกษาศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ

  วิธีการเสนอบทความและส่งหลักฐานการชำระเงิน

      ผู้เสนอบทความสามารถชำระเงินค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ผ่านบัญชีธนาคาร บัญชีเลขที่ 691-235949-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุ ชื่อ – สกุล ที่อยู่สำหรับการส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์  มาทางระบบ ThaiJo โดยการเพิ่มกระทู้สนทนา  หรือ ทางอีเมล journal.edu.tsu@hotmail.com

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

  ประกาศ  ณ  วันที่ 29  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563

  Read more about ประกาศคณะศึกษาศาสตร์