ประกาศคณะศึกษาศาสตร์

2020-11-25

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการผลิต ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ โดยการจัดพิมพ์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ฉบับ จนกระทั่งปีที่ 20 แล้ว และคณะศึกษาศาสตร์ ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดทำวารสารมาอย่างต่อเนื่องนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 0323/2552 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติหน้าที่ และมติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 / 2563  เมื่อวันที่ 23  มีนาคม  2563  จึงขอประกาศอัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะเริ่มดำเนินการจัดเก็บ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

  • กรณีผู้เสนอบทความเป็นคณาจารย์ บุคลากร หรือนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 1,000 บาท/ 1 บทความ
  • กรณีผู้เสนอบทความเป็นคณาจารย์ บุคลากร หรือนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 1,500 บาท/ 1 บทความ
  • กรณีผู้เสนอบทความเป็นคณาจารย์ บุคลากร หรือนิสิต มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยพะเยา) อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 2,000 บาท/ 1 บทความ
  • กรณีผู้เสนอบทความเป็นบุคคลทั่วไป อัตราการจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 2,500 บาท/ 1 บทความ

การจัดเก็บค่าลงตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหักเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณและคณะศึกษาศาสตร์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ

วิธีการเสนอบทความและส่งหลักฐานการชำระเงิน

    ผู้เสนอบทความสามารถชำระเงินค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ผ่านบัญชีธนาคาร บัญชีเลขที่ 691-235949-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมระบุ ชื่อ – สกุล ที่อยู่สำหรับการส่งใบเสร็จ และเบอร์โทรศัพท์  มาทางระบบ ThaiJo โดยการเพิ่มกระทู้สนทนา  หรือ ทางอีเมล journal.edu.tsu@hotmail.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 29  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563