เผยแพร่แล้ว: 2017-12-26

แนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

สุกัญญา แก้วหล้า, พิทยาภรณ์ มานะจุติ, ชไมมน ศรีสุรักษ์, ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์, ดวงใจ เนตรตระสูตร

1-14

ภาพสะท้อนสังคมและกลวิธีการนำเสนอเรื่องสั้นในนิตยสาร “คู่สร้างคู่สม”

สุพิศ เอื้องแซะ, สนิท สัตโยภาส, นราวัลย์ พูนพิพัฒน์

129-144

การสร้างตัวบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไพลิน วานิชจรัสกิจ, สนิท สัตโยภาส, นราวัลย์ พูลพิพัฒน์

145-158