วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง และเพื่อการพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)
      ขอบเขตเนื้อหาวารสารฯ  ครอบคลุมความรู้ด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการการก่อสร้าง นฤมิตศิลป์ การออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบอุตสาหกรรม และศาสตร์อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้างวารสารฯ จัดพิมพ์เป็นประจำทุกปี ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – เมษายน) ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน – ธันวาคม) โดยบทความมีการตรวจสอบและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) จำนวน 2 ท่านต่อ 1 บทความ เป็นแบบ Double blinded บทความทุกเรื่องจะถูกพิจารณากลั่นกรองโดยกองบรรณาธิการ (คลิ๊ก https://www.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/navigationMenu/view/about) ผู้แต่งสามารถดูคำแนะนำสำหรับการลงทะเบียน แบบฟอร์มการสมัคร และแนวทางการเขียนบทความได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ (คลิ๊ก https://www.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/about/submissions)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

2021-02-22

ทางวารสารฯ กำลังดำเนินเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ สถาปินิก และวิศวกร เพื่อส่งบทความลงตีพิมพ์

20934701_1575796882441474_8019275894035432173_o.jpg

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

2021-02-22

ทางวารสารฯ กำลังดำเนินเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ สถาปินิก และวิศวกร เพื่อส่งบทความลงตีพิมพ์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2021): พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-30

แผ่นพื้นทางเท้าจากขยะถุงพลาสติก

วสิทฐ์เทวา เจียมแสงนิล, ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

157-168

ดูเล่มทุกฉบับ