ข่าวประกาศ

ประเภทของการ Peer-review

2019-10-04

บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวน 2 ท่าน โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ

กำหนดการออกวารสาร

2019-10-04

กำหนดออกวารสาร ปีละ 3 ฉบับ คือ
       ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน
       ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 
       ฉบับที่ 3 เดือนกันายน - เดือนธันวาคม

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ

2019-10-04

  1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
  2. สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
  3. สถาปัตยกรรมผังเมืองและการผังเมือง (Urban Architecture & Urban Planning)
  4. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
  5. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
  6. การออกแบบสร้างสรรค์ และนฤมิตศิลป์ (Creative Design & Creative Arts)
  7. การออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบอุตสาหกรรม(Communication Design& Industrial design)
  8. การจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management)
  9. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง