จรรยาบรรณของบรรณาธิการ

        1. การตรวจสอบเนื้อหาของบทความโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารฯ รวมถึงคุณประโยชน์ของบทความที่ได้รับด้วยความโปร่งใส
        2. การพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นต่อบทความที่ได้รับจากผู้นิพนธ์ด้วยความเป็นกลาง
        3. การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความเพื่อการตีพิมพ์ ควรขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความ ความชัดเจนของบทความ ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของนโยบายของวารสารฯ เป็นสำคัญ
        4. การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านประเมินบทความเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนและตรงตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา
        5. การเต็มใจในการชี้แจงการแก้ไขด้วยความเต็มใจ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอน และการขออภัย หากจำเป็น

จรรยาบรรณของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านประเมินบทความ

        1. การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการของเนื้อหาบทความ
        2. การประเมินบทความให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีความเห็นว่าบทความจะได้รับการยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข หรือ ยอมรับโดยมีเงื่อนไขให้แก้ไขหรือปฏิเสธการลงบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ
        3. การตรวจสอบบทความที่ผู้นิพนธ์ได้แก้ไขแล้วอีกครั้งหนึ่ง และเสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้กองบรรณาธิการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์ หรือให้ปฏิเสธการลงตีพิมพ์เผยแพร่

จรรยาบรรณของผู้นิพนธ์

        1. การรับรองว่าบทความที่จัดส่งมานั้น เป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
        2. การรับรองว่าบทความที่จัดส่งมานั้น ไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น
        3. การไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้ง เมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอ หรือนำมาอ้างอิงในเนื้อหาภายในบทความของตน
        4. การรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดจากการทำวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
        5. การไม่นำผลงานไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ในแหล่งอื่น หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารฯ
        6. ชื่อผู้นิพนธ์ที่ปรากฏในบทความ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานนี้จริง
        7. การเปิดเผยแหล่งทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)
        8. การนำเสนอบทความให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ