คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการคณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย

Asst.Prof.Dr.-Ing.Pondej Chaowarat,   Mahasarakham University, Thailand 

บรรณาธิการบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ประเทศไทย

Asst.Prof. Tanayut Chaithongrat, Ph.D.   Mahasarakham University, Thailand

กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เอื้อมพร วีสมหมาย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต นิตยะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กอปร ศรีนาวิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ตั้งสกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มูรพันธุ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฐา แสงวัฒนะชัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธา หรรนภา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากุล  ตันทนะเทวินทร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำภา บัวระภา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.วรวรรณ  เนตรพระ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.วีรพล เจียมวิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม

อาจารย์ ดร.วีรพล เจียมวิสุทธิ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตบรรณสาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายวรารินทร์ ปัญญาวงศ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางสาวอภิชญา จำรูญศิริ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายวรารินทร์ ปัญญาวงศ์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายนอกมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี หวัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.พัดชา อุทิศวรรณกุล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กอปร ศรีนาวิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ วีรวรรณ ศีติสาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต นิตยะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ตั้งสกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กรุณา  รักษวิณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มูรพันธุ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.พัศพันธน์  ชาญวสุนันท์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีร์นิธิ อักษร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิรา  เพชรานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนีย์  จิรัณธนัฐ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์

มหาวิทยาลัยนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ตรังคานนท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรสิน  น้อยไร่ภูมิ

ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ดวงธิมา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณย์ ศุภมิตรโยธิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ดร.ธีย์  โคตรถา

มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

อาจารย์ ดร.วัชรพงศ์  ดีวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  เกิดศิริ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย์ ดร.ขาม  จาตุรงค์กุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.ปัทมพร  วงศ์วิริยะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ ดร.พันธุ์ระวี  กองบุญเทียม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  เหลืองเจริญรัตน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความภายในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตย์ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤต โง้วธนสุวรรณ

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตย์ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ การถัก

สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ แซ่ภู่

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิฐา แสงวัฒนะชัย

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมฤต หมวดทอง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธา หรรนภา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากุล ตันทนะเทวินทร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ พรหมเพ็ญ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริรักษ์ อินทรกุลไชย

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพรรณ์ สุพรรณสมบูรณ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พิริยการนนท์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กตัญญู  หอสูตติมา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาภรณ์ ชำนิกำจร 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสิทธิ์ ตันสุขี

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราลัย ไซมะเริง

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญจน์  โสภณพิศุตม์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัญญา ทองสวัสดี

สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตย์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์

สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตย์ฯ

อาจารย์ ดร.วรวรรณ เนตรพระ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ

อาจารย์ ดร.นิลปัทม์ ศรีโสภาพ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตย์ฯ