วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง (Journal of Architecture, Design and Construction : JADC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง และเพื่อการพัฒนาวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)  (นโยบายและคำแนะนำผู้แต่ง)         

          ISSN (Print Edition): 2673-0332          

          ISSN (Online Edition): 2673-0340 

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
          2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
          3. เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นฐานความรู้นำไปสู่การพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง นฤมิตศิลป์ การออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบอุตสาหกรรม และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายของวารสาร (Journal Policies)


ขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์ ครอบคลุมต่อไปนี้
          1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
          2. สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
          3. สถาปัตยกรรมผังเมืองและการผังเมือง (Urban Architecture & Urban Planning)
          4. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
          5. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
          6. การออกแบบสร้างสรรค์ และนฤมิตศิลป์ (Creative Design & Creative Arts)
          7. การออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบอุตสาหกรรม (Communication Design & Industrial design)
          8. การจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management)
          9. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         บทความทุกเรื่องจะถูกพิจารณากลั่นกรองโดยกองบรรณาธิการ (คลิก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/about) ผู้แต่งสามารถดูคำแนะนำสำหรับการลงทะเบียน แบบฟอร์มการสมัคร และแนวทางการเขียนบทความได้ตามลิงค์ต่อไปนี้ (คลิก https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/about/submissions)

วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง เป็นวารสารราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ)
          - ฉบับที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม  -  เมษายน
          - ฉบับที่ 2 ช่วงเดือน พฤษภาคม -  สิงหาคม
          - ฉบับที่ 3 ช่วงเดือน กันยายน -  ธันวาคม
โดยได้วางรูปแบบของวารสารให้ได้คุณภาพวารสารระดับชาติที่ผ่านการจัดอันดับบนฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)


เปิดรับพิจารณาบทความ
          - เปิดรับต้นฉบับ : นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


การพิจารณาบทความ 

          - บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
           กรณีบทความผู้นิพนธ์ภายนอก: ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน
           กรณีบทความผู้นิพนธ์ภายใน: ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร
          - ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์
ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review)


ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 

          - บทความของบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,500 บาท ต่อ 1 บทความ
          - บทความของบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ
          - ท่านจะได้รับการแจ้งให้ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความตามอัตราที่วารสารกำหนด เมื่อวารสารตอบรับการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ภายในระยะเวลา 15 วัน
          - โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
             ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เงินรับฝาก)
             เลขที่บัญชี 408-931691-9
          - ส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ Email : jadcarch@msu.ac.th
          - ทั้งนี้ ทางวารสารจะดำเนินการพิจารณาผลงานของท่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ หลังจากได้รับหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว


การส่งบทความ
          - ส่งผ่านระบบของ ThaiJO ได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/about/submissions
อ่านและสืบค้นวารสารฉบับย้อนหลังได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/issue/archive


การพิจารณาคุณภาพของบทความ
          - บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางกองบรรณาธิการวารสารจะพิจารณาเบื้องต้นในด้านคุณภาพของบทความ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ หากเห็นว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอจะไม่ดำเนินการต่อ หรืออาจส่งให้ปรับแก้ไขก่อน
          - บทความที่พิจารณาแล้วเหมาะสม มีคุณภาพ จะส่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา พิจารณากลั่นกรอง (Peer review) 3 ท่าน โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ
          - เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ผลเป็นประการใดทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายในเวลา 3 วันทำการ หลังจากได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิครบทั้ง 3 ท่าน
          - ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่านต้องปรับแก้ หากไม่ปรับแก้จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ และระยะเวลาการแก้ไขไม่ควรเกิน 10 วันทำการ


เกณฑ์การพิจารณาบทความ
          - บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางกองบรรณาธิการวารสารจะพิจารณาเบื้องต้น ในด้านคุณภาพของบทความ และการจัดรูปแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสารฯ
หากเห็นว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอจะไม่ดำเนินการต่อ หรืออาจส่งให้ปรับแก้ไขก่อน บทความที่พิจารณาแล้วเหมาะสม มีคุณภาพ จะส่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา พิจารณากลั่นกรอง (Peer review) อย่างน้อย 3 ท่าน
          - เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ผลเป็นประการใดทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านทราบ
          - ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่านต้องปรับแก้ หากไม่ปรับแก้จะไม่ได้รับการตีพิมพ์
          - เมื่อมีการปรับแก้เป็นไปตามผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความสมบูรณ์เนื้อหาบทความให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสาร และตรวจสอบไฟล์รูปภาพที่ใช้ในบทความที่มีความคมชัดในการจัดพิมพ์ก่อนเผยแพร่บทความ


คำแนะนำในการเตรียมบทความ
          - เป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ ที่มีความยาวไม่ควรเกิน 15 หน้า กระดาษ A4 ตามแบบฟอร์ม JADC03-Template (5x18.5) ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ Template บทความ
          - เป็นบทความที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ของสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารใดมาก่อน ต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ไม่มีการลอกเลียน หรือตัดทอนผลงานวิจัยของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับ อนุญาต และมีการอ้างอิงที่เหมาะสม ที่เป็นไปตามแบบการอ้างอิงแบบ APA 7th edition ชนิดและขนาดตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ซึ่งขนาดตัวอักษร มีรายละเอียด ดังนี้
          1. ชื่อบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
          2. ชื่อ-สกุลผู้เขียนบทความ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวปกติ
          3. หัวข้อหลัก ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวหนา
          4. หัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวเอียง
          5. เนื้อเรื่องในหัวข้อหลักและหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ
          6. เนื้อเรื่องในตาราง ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt. ตัวปกติ


การตรวจสอบความพร้อมของบทความ
          - ผู้นิพนธ์ตรวจสอบความพร้อมของบทความลงในไฟล์ “JADC Manuscript Checklist Thai”
          - ส่งไฟล์ JADC Manuscript Checklist Thai มาพร้อมกับการส่งบทความ


ขั้นตอนการส่งบทความ
          - ลงทะเบียนสมาชิก เข้าเว็บไซต์ คลิก ทำตามคำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของระบบ ThaiJO 2.0 (สำหรับผู้แต่ง Author) ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้
                1. การสมัครสมาชิกวารสาร (Author Register) (ผู้ใช้ยังไม่มี Username, Password ในระบบ ThaiJO
               2. การส่งบทความ (Submission)
               3. รอตรวจสอบสถานะ การตอบรับ/ปฏิเสธ ทาง E-mail/ระบบ ThaiJO

ภาษา: ภาษาไทย/ English

ผู้จัดพิมพ์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม