วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวารสารที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและประเมินบทความ ISSN (Print Edition): 2673-0332, ISSN (Online Edition): 2673-0340 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา สถาปนิก วิศวกร นักออกแบบและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ (3) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นฐานความรู้นำไปสู่การพัฒนาทางด้านสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง นฤมิตศิลป์ การออกแบบสร้างสรรค์ การออกแบบอุตสาหกรรม และในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำวารสารทางวิชาการเป็นอย่างยิ่ง 

ขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์
บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง ได้แก่
        1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
        2. สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
        3. สถาปัตยกรรมผังเมืองและการผังเมือง (Urban Architecture & Urban Planning)
        4. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
        5. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
        6. การออกแบบสร้างสรรค์ และนฤมิตศิลป์ (Creative Design & Creative Arts)
        7. การออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบอุตสาหกรรม (Communication Design & Industrial design)
        8. การจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management)
        9. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทบทความที่รับ (Types of Articles)
ตีพิมพ์ผลงาน 2 ประเภท คือ
1. บทความวิจัย (research article)
2. บทความวิชาการ (academic article) 
   
กำหนดการออกเผยแพร่ (Publication Frequency)
กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ และตีพิมพ์ ทุกๆ 4 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน, ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม)
   
published every four months per year (Number 1 : January - April, Number 2 : May - August, Number 3 : September - December)
 


กระบวนการ Review  (Peer Review Process)
บทความมีการตรวจสอบและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) จำนวน 3 ท่านต่อ 1 บทความ เป็นแบบ Double blinded บทความทุกเรื่องจะถูกพิจารณากลั่นกรองโดยกองบรรณาธิการ โดยมีลำดับขั้นตอน ดังนี้

Peer Review Policy

บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน (บทความผู้นิพนธ์ภายนอก จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายใน ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร) โดยผู้ทรงคุณวุฒิพิจาราณาบทความที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบ ชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review)Language

  • ภาษาไทย
  • English

 

Publisher 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Architecture, Urban Design, and Creative Arts, Mahasarakham University
Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.