ติดต่อ

สำนักงานวารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
Journal of Architecture, Design and Construction,
Faculty of Architecture, Urban Design, and Creative Arts,Mahasarakham University,
Kamreang District,Kantarawichai, Mahasarakham, 44150 Thailand

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
บรรณาธิการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ +66 4375 4381

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวปรียาณัฐ มิรัตนไพร
เบอร์โทรศัพท์ +66 64555990