วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม-เมษายน ๒๕๖๕ ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๘ วารสารที่เน้นเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา มีเนื้อหาทั้งเชิงคัมภีร์ หรือประยุกต์บูรณาการเข้ากับปรากฏการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจที่หลากหลาย อันเกิดจากผลการวิจัยที่ได้จากหลายสถาบันหลายหน่วยงานส่งเข้ามาพิจารณาตีพิมพ์ ซึ่งได้แก่บทความเรื่อง “การพัฒนาทักษะด้านอาชีพและทักษะด้านสารสนเทศตามหลักอิทธิบาท ๔ ทางการบัญชีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล ๔.๐ ในเขตกรุงเทพมหานคร” บทความเรื่องวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน” บทความวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัย: การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม” บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานของพระเจ้าหน้าที่ตามหลักพระพุทธศาสนา” บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบสันติสุขตามหลักคำสอนของศาสนาในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้” บทความวิจัยเรื่อง “ระบบข้อมูลกลางแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเมืองรอง 55 จังหวัดในระดับนานาชาติ” บทความวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตปิยมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี” และบทความวิจัยทางปรัชญาได้แก่เรื่อง “จุดอ่อนและความย้อนแย้งของทฤษฎีมนุษยนิยมแบบฆราวาส”

นอกจากนี้ ยังมีบทความงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาเชิงพุทธได้แก่ บทความวิจัยเรื่อง “โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กพิการซ้ำซ้อนตามแนวพุทธจิตวิทยา” และปิดท้ายด้วยบทวิจารณ์หนังสือที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ บทวิจารณ์หนังสือเรื่องBuddhism without Beliefs: A Contemporary Guide to Awakening" เขียนโดย พระทินวัฒน์ สุขสง หวังเป็นอย่างยิ่งบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจไม่มากก็น้อย

ด้วยความปรารถนาดีจากทีมบรรณาธิการ

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-12

การสังเคราะห์งานวิจัย: การพัฒนาจิตและปัญญาแบบองค์รวม

Khantong Wattanapradith, โกนิฏฐ์ ศรีทอง, แม่ชีสุดา โรจนอุทัย, ชนันภรณ์ อารีกุล

74-87