แนวทางการปฏิบัติงานของพระเจ้าหน้าที่ตามหลักพระพุทธศาสนา

Main Article Content

Waruntorn srikhuy

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติงานของพระเจ้าหน้าที่ตามหลักพระพุทธศาสนา” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษากำเนิดและพัฒนาการของพระเจ้าหน้าที่ ๒) เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพระเจ้าหน้าที่ตามหลักพระพุทธศาสนา ๓) เพื่อเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของพระเจ้าหน้าที่ตามหลักพระพุทธศาสนาในสังคมสงฆ์ไทยปัจจุบัน งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร จากการศึกษาวิจัยพบว่า เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในสังคมสงฆ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอนุญาตให้มีการแต่งตั้งพระเจ้าหน้าที่ พระเจ้าหน้าที่จีวรมีหน้าที่ในการบริหารจัดการจีวร  พระเจ้าหน้าที่อาหารมีหน้าที่ในการบริหารจัดการอาหาร  พระเจ้าหน้าที่เสนาสนะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเสนาสนะ พระเจ้าหน้าที่อารามมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ภายในวัด พระเจ้าหน้าที่เรือนคลัง มีหน้าที่ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ลหุภัณฑ์ที่อยู่ภายในเรือนคลัง  สำหรับสังคมสงฆ์ไทยปัจจุบัน การแต่งตั้งพระเจ้าหน้าที่ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น ฉะนั้น เจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระสงฆ์เมื่อได้แต่งตั้งพระเจ้าหน้าที่ขึ้นภายในวัดแล้ว พระเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งควรปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนโดยอิงหลักการที่ปรากฎในคัมภีร์พระพุทธศาสนา


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร: หน่วยพิมพ์เเละจำหน่ายศาสนภัณฑ์ (โรงพิมพ์การศาสนา), ๒๕๑๕.

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. วินัยมุขเล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๓๓. นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

ทุกทิศทั่วไทย, (๒ ต.ค.๒๕๖๒), “สำนักพุทธฯ เผยผลสำรวจ พระสงฆ์-สามเณร ยอดลดฮวบ ทั่วประเทศ เหลือ ๒.๕ แสนรูป”, Khaosod Online, {ออนไลน์}, แหล่งที่มา: https://www.khaosod.co.th {๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔}.

YouTube. (๕ ธ.ค.๒๐๑๘), ทุบโต๊ะข่าว:พระวัดดังแจงปมวิวาทเจิมรถ!เจ้าอาวาสเผยเขม่นเรื่องเก่าก่อนปะทุรับกิจนิมนต์ ผิดคิว04/12/61, [Video file], AMARINTV : อมรินทร์ทีวี, [๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔].

นิวส์มอนิเตอร์, (๒๔ พ.ย. ๒๕๖๑), 2 “หลวงพ่อตั้งวงก๊งเหล้า เมาเถียงเวรกิจนิมนต์ไม่ลงตัว ก่อนหยิบมีดฟันกันเจ็บสาหัส”, มติชนออนไลน์, {ออนไลน์}, แหล่งที่มา: https://www.matichon.co.th [๑๘กันยายน ๒๕๖๔].

YouTube. (๑๒ พ.ค.๒๕๖๔), โจรขโมยสังฆทานในวัดรายวัน | 12-05-64 | ข่าวเช้าหัวเขียว, [Video file], Retrieved from https://www.youtube.com/thairathonline [๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔]