รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ ของผู้บริหารธนาคารออมสิน

Main Article Content

อโนมา หอวิเชียร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาสภาพการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารธนาคารออมสิน ๒) สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหาร ๓) ประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหาร ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ธนาคารออมสินให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร โดยยึดหลักการพัฒนาตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะผู้นำ มุ่งเน้นความสามารถในการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้ภาวะผู้นำในการโน้มน้าวจูงใจให้ทีมงานปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงนำแนวคิดภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา และการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล มาเป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของผู้นำที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ โดยแสดงออกตามหลักพรหมวิหาร ๔ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการ ที่ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารธนาคารออมสิน และประเมินภาพรวมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารธนาคารออมสิน อยู่ในระดับมากทุกด้าน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ก. เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ข. เอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources)
(๑) หนังสือ:
สมพงษ์ สิงหะพล. ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร. นครราชสีมา: สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๗.
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. ภาวะความเป็นผู้นำ. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๕๐.
(๒) วิทยานิพนธ์:
พันธ์ทิภา สร้างช้าง. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. คณะครุศาสตร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ๒๕๕๘.
อัศนีย์ สุกิจใจ. “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวิชาการตามหลักพุทธธรรมของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ ในจังหวัดนครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.
(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ :
ธนาคารออมสิน. รายงานประจำปี ๒๕๖๒. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://www.gsb.or.th. [๙ ตุลาคม ๒๕๖๓].
(๔) สัมภาษณ์:
สัมภาษณ์ นางดวงใจ กุศลฉันท์, ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับการปฏิบัติการ, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓.
สัมภาษณ์ นางนุชจรินทร์ ศิริจันทร์, ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.
สัมภาษณ์ นางพิกุล ปัทมาลัย, ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓.
สัมภาษณ์ นางสาวณัฏฐวรรณ จิราพงษ์, ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารการป้องกันการทุจริต, ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓.
สัมภาษณ์ นางสาวศรีเวียง เทียนไพบูลย์ศิริ, ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓.
สัมภาษณ์ นางสุนันท์ แสวงศรี, ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายการบัญชี, ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.
สัมภาษณ์ นายพีระยุทธ บุญสวาท, ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.