เผยแพร่แล้ว: 01-09-2020

การติดตามและประเมินผลโครงการบริการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุรพล เศรษฐบุตร, ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, วรทัศน์ อินทรัคคัมพร, ณฐิตากานต์ พยัคฆา

480-491

การเรียนรู้ของเกษตรกรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติตามการเกษตรที่ดี

อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว, สุรศักดิ์ เหน็บบัว, นันทิยา พนมจันทร์

492-505

การจำแนกคุณลักษณะของเอนไซม์ทริปซินที่ผ่านการตรึงจากเครื่องในปลากะพง

ธัญชนก พูนศิลป์, Atlanta M. Barman, Benjamin K. Simpson, สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า

530-543

การวิจัยและพัฒนาแนวทางการหนุนเสริมทางวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิยดา เหล่มตระกูล, จุติมา เมทนีธร, อารี สาริปา, ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์, หฤทัย อนุสสรราชกิจ, ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม, นงลักษณ์ ใจฉลาด, วิทเอก สว่างจิตร

566-580

ย่านและชุมชนดั้งเดิมริมคลองแสนแสบในเขตกรุงเทพมหานคร

นราธิป ทับทัน, อารี เลาะเหม็ง, ศศิธร คล้ายชม

615-627

การจัดการภัยพิบัติปาบึกขององค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สุภัทรา อนุพันธ์, ณัฐณิชา ผลิรัตน์, ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ , อุมาพร กาญจนคลอด

628-639

ความสุขของการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านมอญ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

กฤษณ อร่ามศรี, จันทร์ธิมา สมศักดิ์, ณัชชา วีรวัฒนโยธิน, อําพร กันทา

640-648