เกี่ยวกับวารสาร

วารสารอักษราพิบูล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ โดยเปิดรับบทความซึ่งอาจเป็นบทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ บทความทั่วไป และบทความวิจารณ์หนังสือเกี่ยวกับด้านมนุษยศาสตร์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journals Citation Index-TCI) ในอนาคต มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

Announcements

✅ เปิดรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ

2024-05-17

เปิดรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอักษราพิบูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2567)

Read more about ✅ เปิดรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-06-23

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ