ติดต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

ผู้รับผิดชอบหลัก

อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง
บรรณาธิการหลัก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
เบอร์โทรศัพท์ 0 5526 7087

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวกชพรรณ มั่นนุช
เบอร์โทรศัพท์ 0 5526 7087