เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารอักษราพิบูล (Aksara Pibul Journal) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ โดยเปิดรับบทความซึ่งอาจเป็นบทความวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ บทความทั่วไป และบทความวิจารณ์หนังสือเกี่ยวกับด้านมนุษยศาสตร์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journals Citation Index-TCI) ในอนาคต

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 คน (Double-blind peer review ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง) จากหลากหลายสถาบัน

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความความต้องมีประเด็นที่น่าสนใจศึกษาทางด้านภาษาตะวันออก (ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ฯลฯ) ภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ) วรรณคดีไทย คติชน ดนตรี และบรรณารักษศาสตร์

ประเภทบทความที่รับ ได้แก่ บทความวิชาการ , บทความวิจัย,  หรือ บทปริทัศน์นังสือ (ในสาขามนุษยศาสตร์)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์  2 ฉบับต่อปี (ราย 6 เดือน)

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม

ISSN (เลขมาตรฐานสากล )

ISSN: 2697-5165 (Print)

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
    เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
    E-mail : huso@psru.ac.th โทรศัพท์ 0 5526 7087