ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง
อาจารย์ภัครพล แสงเงิน

กองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล
อาจารย์ ดร.ณริศรา พฤกษะวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์
อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง
อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม

ฝ่ายประสานงาน

นายสัญญา ปานแย้ม
นางสาวสุนิสา เพ็ชรพูล
นางสาวกชพรรณ มั่นนุช
นางสุภาวดี พันธ์สุข
นายธีระศักดิ์ อ่องทิพย์
นายพรชัย บุญยก