กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง
อาจารย์ภัครพล แสงเงิน

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ชวน  เพ็ชรแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์นาวาโท ดร.วัฒนชัย  หมั่นยิ่ง มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์สุรชาติ  เกษประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย  รัตนเศรษฐมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง ยุทธนามหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนิช นักปี่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัย พานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร.ณริศรา พฤกษะวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ณัฐกานต์  เส็งชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ฝ่ายประสานงาน

นายสัญญา ปานแย้ม
นางสาวสุนิสา เพ็ชรพูล
นางสาวกชพรรณ มั่นนุช
นางสุภาวดี พันธ์สุข
นายธีระศักดิ์ อ่องทิพย์
นายพรชัย บุญยก