✅ เปิดรับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ

2024-05-17

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน เพื่อส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารอักษราพิบูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2567)

โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน จากหลากหลายสถาบัน และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์

ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่าน Thai Journals Online System (ThaiJo) ได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/APBJ/index

สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสุนิสา เพ็ชรพูล  โทรศัพท์  08 6904 6203