✅ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารเลข ISSN (Print) 

2024-05-17
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสารเลข ISSN (Print) 

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) ได้ประกาศเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 5 พ.ศ.2568-2572 ในหัวข้อเกณฑ์หลักลำดับที่ 2 วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนตามชื่อภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามหลักสากล

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอยกเลิกหมายเลข ISSN ประเภทฉบับตีพิมพ์ จำนวน 1 หมายเลข ได้แก่

ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารอักษราพิบูล 

ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Aksara Pibul Journal

เดิม หมายเลข ISSN : 2697-5165 (Print) 

ใหม่ หมายเลข ISSN : 3027-8651 (Print) 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

หนังสือขอยกเลิกเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Print)

หนังสือแจ้งการยกเลิกการใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Print)