เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
         วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหวิทยาการจัดการ โดยครอบคลุมสาขาวิชาหลัก (Main subject category) และสาขาวิชาย่อย (Subject areas) ตามขอบเขตของวารสารฯ ดังนี้
         สาขาวิชาหลัก: Social Sciences
         สาขาวิชาย่อย: 1. Business, Management and Accounting
                                     1.1 General Business, Management and Accounting
                                     1.2 Management Information Systems
                                     1.3 Marketing
                                     1.4 Organizational Behavior and Human Resource Management
                                     1.5 Tourism, Leisure and Hospitality Management
         สาขาวิชาย่อย: 2. Economics, Econometrics and Finance
                                     2.1 General Economics, Econometrics and Finance
         สาขาวิชาย่อย: 3. Social Sciences
                                     3.1 General Social Sciences
                                     3.2 Education
                                     3.3 Law
                                     3.4 Linguistics and Language
                                     3.5 Sociology and Political Science
                                     3.6 Communication
                                     3.7 Public Administration
       ทั้งนี้สามารถนำเสนอได้ในรูปแบบดังนี้
       1. บทความประสบการณ์ และบทความเรียบเรียง
       2. บทความวิจัย เป็น Concept paper หรือ ผลงานวิจัยที่ทำเสร็จสมบูรณ์
       3. ผู้นำเสนอบทความเป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

การประเมินบทความ
        แต่ละบทความจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากหลากหลายสถาบันของวารสารอย่างน้อย 3 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งจะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double Blinded) และจะต้องมีคะแนนผ่านในระดับ ดี ขึ้นไป

Time to first decision: 2 Week
Review time: 6-8 Week
Acceptance to publication: 4-26 Week

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่
การตีพิมพ์วารสารฯ จะมีการตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ
       1. ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
       2. ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

-------------------------------------------------------------------------------------------------
วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ISSN 2651-124X (Print) 
ISSN 2985-0444 (Online)
จำนวนฉบับ : ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน และ กรกฏาคม - ธันวาคม)
ภาษา : ไทย,อังกฤษ
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ : จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับบทความที่ได้รับการเผยแพร่ในปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2567) เป็นต้นไปในอัตราดังนี้
                                          - บุคคลภายนอกเก็บค่าธรรมเนียมบทความละ 3,500 บาท (อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษา ของสถาบันอื่น)
                                          - บุคคลภายในเก็บค่าธรรมเนียมบทความละ 3,000 บาท (อาจารย์/นักวิจัย/นักวิชาการ/นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)
                                         - กรณีบุคคลภายในที่มีชื่อเป็นผู้ร่วมผลงานกับบุคคลภายนอก ให้ชำระค่าธรรมเนียมบทความในอัตราเดียวกับบุคคลภายนอก บทความละ 3,500 บาท

Announcements

ประกาศเรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงวารสารสหวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

11-07-2023

การเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงวารสารสหวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read more about ประกาศเรื่องอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงวารสารสหวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน (In process)
					ดู ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน (In process)
เผยแพร่แล้ว: 02-01-2024

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คู่มือสำหรับผู้แต่ง