เผยแพร่แล้ว: 2022-11-17

แนวคิดสุขภาพและการแพทย์ทางเลือก: มุมมองจากผู้ใช้การแพทย์ทางเลือก

เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์, รัชดา เรืองสารกุล

96 - 124