เผยแพร่แล้ว: 2020-05-28

ศักยภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดจันทบุรี

เปรมปรีดา ทองลา ทองลา, เพ็ญศิริ สมารักษ์

190-213