เกี่ยวกับวารสาร

            วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการแสดง และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 29-04-2024

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2822-1249 (Print)

ISSN: 2822-1257 (Online)