เกี่ยวกับวารสาร

            วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรม นาฏศิลป์และการแสดง และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการชุมชน

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 27-12-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2822-1249 (Print)

ISSN: 2822-1257 (Online)